ALGEMENE VOORWAARDEN

A. ALGEMEEN

 1. TOEPASSINGSGEBIED
  1. Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen DENT REPAIR BV, K.B.O. n° 0806.489.375, gevestigd te 9120 BEVEREN-WAAS, aan de Gentseweg 309 bus B4, KMO Zone Beverpark, en de klant/opdrachtgever.
  2. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst (email, fax, bon, …), gelden uitsluitend de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.
  3. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.
  4. De klant erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van “Dent Repair” vervat in onderhavige algemene voorwaarden louter middelenverbintenissen zijn.
  5. “Dent Repair” is onder meer verkoper van onderhoudsproducten voor carrosserie onder de naam “PROTECH”, en voert eveneens prestaties van carrosserieherstelling uit (m.n. uitdeuken zonder spuiten, parkeerdeuken, hagelschades) en innovatieve (lak)behandelingen onder de naam “Protech Monte Carlo”. Gedeelte A (algemeen) geldt zowel voor de verkoop als voor de reparatieprestaties. Bepalingen uit gedeelte B (herstelling-behandelingen) die tegenstrijdig zijn met de bepalingen uit gedeelte A (algemeen) hebben voorrang op laatstgenoemde bepalingen.
 2. OFFERTES
  1. Alle aanbiedingen van Dent Repair zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Orders van de klant die niet uitdrukkelijk bevestigd zijn door Dent Repair binden Dent Repair evenmin.
  2. Tussen Dent Repair en de klant komt pas een overeenkomst tot stand na schriftelijke bevestiging door Dent Repair van het order van de klant of (een begin van) uitvoering van de overeenkomst door Dent Repair.
  3. Degene die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris van de klant, een order plaatst, of diegene die, geheel of gedeeltelijk, het order betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich solidair en ondeelbaar met hen, en dit overeenkomstig de artikelen 1120 e.v. B.W. en 1200 e.v. B.W. .
 3. PRIJS
  1. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn deze van de laatste door Dent Repair meegedeelde prijs. Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in (online) catalogi of prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend.
  2. Alle prijzen kunnen op ieder moment worden verhoogd ingeval van en niet-limitatief (i) een aantoonbare stijging van de grondstofprijzen/ loonkosten met meer dan 10%; of (ii) een verhoging van de overheidsheffingen op de bestelde producten/ grondstoffen. De nieuwe prijs zal tenminste één maand voor de inwerkingtreding schriftelijk of per email aan de klant ter kennis worden gebracht. Indien de klant de nieuwe prijs niet aanvaardt, heeft hij de mogelijkheid om per aangetekend schrijven een einde te stellen aan de overeenkomst. Indien Dent Repair deze opzegging niet heeft ontvangen uiterlijk op het tijdstip van de inwerkingtreding van de nieuwe prijs, wordt de klant geacht in te stemmen met de nieuwe prijs.
 4. BETALING
  1. De facturen van Dent Repair zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel en op de vervaldag vermeld op de factuur, alsook zonder “korting contant”. Bij gebreke aan vermelding van vervaldag, zijn de facturen van Dent Repair betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Kosten verbonden aan de betaling zijn uitsluitend ten laste van de klant.
  2. Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 1% per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van 100,00 €), onverminderd het recht van Dent Repair om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
  3. Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt Dent Repair zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende orders te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding voor de klant. In geval van betalingsproblemen is Dent Repair gerechtigd om voor wat betreft de lopende orders integrale voorafgaandelijke betaling te vragen aan de klant.
  4. Betalingen die de klant aan Dent Repair verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de oudste onbetaalde vervallen en opeisbare facturen. De aanrekening gebeurt eerst op de verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde interesten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom. Schuldvergelijking door de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.
  5. Indien er bij Dent Repair op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de klant door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, bij niet- of laattijdige betaling van een factuur en/ of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt Dent Repair zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een integrale voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. Indien de klant weigert om op het verzoek van Dent Repair in te gaan, behoudt Dent Repair zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding lastens haar te ontbinden. In voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op de totale prijs van de bestelling verschuldigd.
  6. De klant verleent Dent Repair een pand op al zijn/haar roerende (toekomstige) lichamelijke en onlichamelijke goederen (vorderingen). Het pand verleent Dent Repair het recht om bij voorrang boven de andere schuldeisers van de klant te worden betaald uit de opbrengst van de tegeldemaking van die roerende goederen van de klant. Het pand strekt zich tevens uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de bezwaarde goederen én tot de vruchten die de bezwaarde goederen voortbrengen. Het pand waarborgt alle (bestaande en/of toekomstige) schuldvorderingen van Dent Repair voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst en dit ten belope van maximaal de hoofdsom en de bijhorigheden zoals interesten, schadebeding en kosten van uitwinning daarvan. Door ondertekening van onderhavige overeenkomst machtigt de klant Dent Repair de nodige inschrijving van haar pandrecht te nemen in het Nationaal Pandregister.
 5. LEVERING
  1. De klant is verplicht om de door Dent Repair geleverde goederen op het afgesproken tijdstip (of vroeger indien de levertermijn korter uitvalt) in ontvangst te nemen. Wanneer de klant de goederen niet in ontvangst neemt, is Dent Repair gerechtigd de stallingskosten aan de klant aan te rekenen. Na een periode van 1 week na de vooropgestelde levering is Dent Repair gerechtigd om de desbetreffende goederen door te verkopen aan derden. In een dergelijk geval dient de klant Dent Repair schadeloos te stellen voor een eventuele lagere opbrengst, de extra kosten die Dent Repair wegens het verzuim van de klant heeft dienen te maken en eventuele andere schade die Dent Repair heeft geleden. Indien Dent Repair de goederen aan de klant dient te leveren door eigen toedoen of door toedoen van een externe vervoerder, komen de kosten daarmee gepaard gaande steeds uitsluitend ten laste van de klant. Het risico van het transport, wanneer de goederen aldus tijdens het transport beschadigd worden of tenietgaan, alsook wanneer zij beschadigd worden en tenietgaan bij de laad- en losverrichtingen uitgevoerd door de klant of door diens aangestelden, valt uitsluitend ten laste van de klant. Op het moment van de levering dient de klant het leveringsdocument af te tekenen voor ontvangst. Ondertekening van dit document impliceert aanvaarding van de levering, alsook van de eventuele zichtbare gebreken.
  2. De door Dent Repair meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Bij abnormale vertraging (+ 2 maanden na het verstrijken van de initieel opgegeven levertijd) in de levering heeft de klant het recht om de koop per aangetekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat Dent Repair nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van 1 maand nadat hiertoe door de klant per aangetekende brief in gebreke werd gesteld. De klant verzaakt uitdrukkelijk en onherroepelijk aan elk ander mogelijk verhaalmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding. Tenzij de klant een consument is, in dat geval is de klant gerechtigd op een schadevergoeding t.b.v. 10 % van het factuurbedrag, indien Dent Repair na de aangetekende ingebrekestelling, binnen een periode van 1 maand, niet levert. De klant kan zich evenwel in voorkomend geval evenmin op kosten van Dent Repair elders bevoorraden. De artikelen 1143 en 1144 B.W. zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen Dent Repair en de klant.
  3. De klant verbindt er zich toe om de verkochte goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken in de levering dienen op het leveringsdocument te worden vermeld of uiterlijk binnen een termijn van 5 werkdagen na de levering schriftelijk aan Dent Repair te worden gemeld, waarbij de klant de gebreken op gedetailleerde wijze dient te beschrijven. Ieder gebruik van de geleverde goederen door de klant impliceert sowieso de onherroepelijke aanvaarding van de levering daarvan.
  4. Dent Repair behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen.
  5. De kosten van de levering zijn niet in de prijs inbegrepen.
 6. EIGENDOM & RISICO
  1. De eigendom van de verkochte goederen zal pas worden overgedragen op de klant tot na de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door Dent Repair geleverde of te leveren goederen aan Dent Repair verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen.
  2. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat het verkochte goed het bedrijfspand van Dent Repair heeft verlaten. De klant draagt ten allen tijde zorg voor de verkochte goederen als een goed huisvader wat minstens impliceert dat hij de goederen verzekert tegen de gebruikelijke risico’s.
  3. Tot het ogenblik dat de eigendom van het verkochte goed effectief aan de klant is overgedragen, is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht. Voor zover als nodig wordt onderhavige clausule voor elke levering geacht te zijn herhaald. De klant verwittigt Dent Repair onmiddellijk en schriftelijk van elk beslag dat door derden op de verkochte goederen zou zijn gelegd, alsook verwittigt de klant onmiddellijk en schriftelijk de optredende gerechtsdeurwaarder van het eigendomsrecht van Dent Repair op de beslagen goederen.
 7. ZICHTBARE EN VERBORGEN GEBREKEN
  1. Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en uiterlijk binnen de 5 werkdagen na de levering schriftelijk en gedetailleerd aan Dent Repair te worden gemeld. Klachten wegens zichtbare gebreken ingediend na het verstrijken van deze termijn worden niet door Dent Repair aanvaard. Deze klachten zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen door de klant nog niet in gebruik zijn genomen / verwerkt.
  2. Eventuele verborgen gebreken betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en binnen de 5 werkdagen na ontdekking daarvan schriftelijk en gedetailleerd aan Dent Repair te worden gemeld. De aansprakelijkheid van Dent Repair voor eventuele verborgen gebreken in de geleverde goederen is sowieso beperkt tot de verborgen gebreken die zich manifesteren binnen de 6 maanden na de levering van de goederen. Klachten wegens verborgen gebreken ingediend met miskenning van de dubbele termijnvereiste worden door Dent Repair niet aanvaard. Deze termijn kan niet worden geschorst en wordt enkel gestuit door een vordering in rechte. Iedere (rechts)vordering van de klant tegen Dent Repair is in dat geval onontvankelijk, minstens ongegrond.
  3. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen partijen, wordt Dent Repair niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de klant van de gekochte goederen zal maken en kan Dent Repair hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden. Enkel de klant is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de gekochte goederen maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze goederen aanwendt.
  4. De klant aanvaardt en erkent dat Dent Repair de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen die de fabrikant ten aanzien van Dent Repair kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.
  5. De klant kan ongeacht de termijn geen enkele vrijwaringsvordering uit hoofde van zichtbare of verborgen gebreken instellen wanneer hij de goederen heeft omgevormd en/of veranderd en /of de goederen zelf heeft hersteld of heeft laten herstellen door een derde, dit alles zonder de goedkeuring van Dent Repair.
  6. In geval van gegrondheid van de klacht wegens zichtbare of verborgen gebreken aan de gekochte goederen kan de klant slechts aanspraak maken op het herstel in natura of gelijkwaardige vervanging daarvan door Dent Repair en naar haar keuze, met uitsluiting van welke andere remedie, zoals bijvoorbeeld terugname, (gedeeltelijke) terugbetaling, schadevergoeding, … ook. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op. Garantieplicht m.b.t. de geleverde goederen strekt zich in ieder geval niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
 8. EXONERATIE
  1. DENT REPAIR verbindt zich ertoe om, voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst, aan de klant informatie te verschaffen met betrekking tot de overeenkomst. Dent Repair is echter niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die aan de klant wordt verschaft voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.
  2. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke of zware fout, is Dent Repair niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, verlies van data, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. De enige remedie tot vergoeding van de schade bestaat er naar keuze van Dent Repair in om ofwel te vervangen, dan wel de aankoopwaarde terug te betalen. Er is slechts sprake van een “opzettelijke fout” wanneer die fout wetens en willens door Dent Repair werd begaan met het oogmerk de klant te schaden.
  3. Dent Repair is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten.
  4. Dent Repair is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten.
 9. ONTBINDING
  1. Dent Repair heeft het recht om de overeenkomst met de klant ten allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen :
   1. – indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een termijn van tenminste 15 kalenderdagen in acht wordt genomen door Dent Repair, in gebreke blijft met de tijdige en behoorlijke nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
   2. – bij staking van betalingen of de (aanvraag) van een faillissement;
   3. – bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant;
   4. – indien de zeggenschap over de klant wijzigt;
   5. – indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant;
   6. – indien Dent Repair gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de klant zijn verplichtingen jegens Dent Repair wel zal nakomen;
  2. In geval van ontbinding is de klant aan Dent Repair een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op de uit de overeenkomst gefactureerde of normaal te factureren prijs, onverminderd het recht van Dent Repair om de betaling te vorderen van hogere werkelijk geleden schade. Door ontbinding worden tevens alle vorderingen van Dent Repair op de klant, uit welken hoofde zij ook zouden bestaan, onmiddellijk opeisbaar.
 10. OVERMACHT
  1. Aangezien de verbintenis van de klant jegens Dent Repair in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de klant uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Dent Repair is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis / schadeloosstelling jegens de klant ingeval van overmacht. Onder “overmacht” wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door Dent Repair geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van Dent Repair, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd : uitputting van de voorraad van Dent Repair; vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van Dent Repair; tenietgaan van goederen; machinebreuk; (wilde) staking of “lock-out”; terroristische aanslagen; brand; oproer; oorlog; epidemie; overstroming of wateroverlast; (hoog) ziekteverzuim; elektrische, informatica-, internet-, telecommunicatiestoringen; “fait du Prince” – beslissing of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering, schorsing of annulatie van een vergunning, licentie of concessie); brandstoftekorten; weersomstandigheden en/of verkeersfiles, inzonderheid wanneer daardoor geplande leveringen worden verhinderd wegens fysieke onbereikbaarheid van de klant; … .
  3. Dent Repair is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die de overmacht uitmaakt te bewijzen.
  4. Dent Repair verbindt zich ertoe in dergelijk geval alle redelijke inspanningen te verrichten om de gevolgen voor de klant van de overmachtssituatie te beperken. Indien Dent Repair bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of daaraan slechts gedeeltelijk kan voldoen, kan Dent Repair het reeds geleverde deel apart factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren.
 11. HERROEPINGSRECHT
  1. Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze overeenkomst onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere contractuele bepalingen niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. Indien de klant een consument is dan dient bij een nietige clausule in onderling overleg voorzien te worden in een evenwichtige clausule. Indien dergelijk beding niet in onderling overleg kan worden vervangen, dan heeft de bevoegde Rechtbank de bevoegdheid om de nietige clausule te vervangen met rechtsgeldige clausule.
 12. SPLITSBAARHEID
  1. Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze overeenkomst onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere contractuele bepalingen niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. Indien de klant een consument is dan dient bij een nietige clausule in onderling overleg voorzien te worden in een evenwichtige clausule. Indien dergelijk beding niet in onderling overleg kan worden vervangen, dan heeft de bevoegde Rechtbank de bevoegdheid om de nietige clausule te vervangen met rechtsgeldige clausule.
 13. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK
  1. Deze overeenkomst, alsmede alle andere overeenkomsten tussen Dent Repair en de klant, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Alle geschillen tussen partijen omtrent onderhavige overeenkomst, alsmede alle andere overeenkomsten die hieruit voortspruiten, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken en meer bepaald tot die van de rechtbank van eerste aanleg OOST-VLAANDEREN, afdeling DENDERMONDE of de ondernemingsrechtbank GENT, afdeling DENDERMONDE, dan wel Vredegerecht kanton BEVEREN. De geschillen met consumenten worden beslecht voor de wettelijk bevoegde territoriale rechtbanken, met dien verstande dat de consument Dent Repair zal moeten dagvaarden voor de ondernemingsrechtbank GENT, afdeling DENDERMONDE.

B. HERSTELLINGEN – BEHANDELINGEN

 1. TOEPASSING
  1. Onderstaande bepalingen zijn enkel van toepassing op de overeenkomsten van herstellingen – behandelingen tussen de klant, als opdrachtgever, en Dent Repair als opdrachtnemer.
 2. PRIJS
  1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 4, 7 en 8 van dit artikel. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, gelden de leden 5 tem. 8 van dit artikel.
  2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Deze vaste prijs is exclusief B.T.W. (tenzij tegendeel bedongen) en dekt niet de eventuele meerwerken.
  3. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren en berekend volgens het uurtarief, zijnde 100 EURO/uur (inclusief B.T.W, tenzij tegendeel bedongen).
  4. Eventuele ramingen zijn steeds louter indicatief en gebaseerd op de tot dan beschikbare informatie. Provisiefacturen op de geraamde kostprijs kunnen steeds gevraagd worden. Teveel betaalde provisies worden steeds verrekend met evt. andere verschuldigde bedragen.
  5. Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt de prijs gefactureerd in periodieke schijven, naarmate de uitvoering van het werk vordert.
  6. Indien Dent Repair met de opdrachtgever een vaste prijs of uurtarief overeenkomt, is Dent Repair niettemin gerechtigd tot verhoging van deze prijs of uurtarief bij significante prijsstijgingen. Indien de opdrachtgever de nieuwe prijszetting niet aanvaardt, heeft hij de mogelijkheid om per aangetekend schrijven een einde te stellen aan de overeenkomst zonder enig recht op (schade)vergoeding. Indien Dent Repair deze opzegging niet heeft ontvangen uiterlijk op het tijdstip van de inwerkingtreding van de nieuwe prijs, wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met de nieuwe prijszetting.
  7. Het uurtarief is steeds exclusief verzendingskosten.
 3. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
  1. Dent Repair voert de overeenkomst uit naar het beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de regels van de kunst en de eisen van goed vakmanschap en op de grond van de op dat moment bekende stand der techniek en/of wetenschap.
  2. Dent Repair behoudt zich het recht voor de werken geheel of gedeeltelijk in onderaanneming te laten uitvoeren.
  3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dent Repair aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Dent Repair worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dent Repair zijn verstrekt, heeft Dent Repair het recht de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. In geen geval kan Dent Repair in voormelde omstandigheden gehouden zijn tot enigerlei schadeloosstelling aan de opdrachtgever of derden.
  4. Dent Repair zal de uitvoering van de overeenkomst kunnen opschorten tot alle vervallen en opeisbare tussentijdse (voorschot)facturen door de opdrachtgever zijn betaald. Dent Repair beschikt eveneens over een retentierecht ten opzichte van de opdrachtgever die in gebreke blijft om zijn verbintenissen uit te voeren (bv. niet betalen (voorafgaande) facturen, in gebreke blijven om de goederen op te halen, …). Bij wanprestatie van de opdrachtgever heeft Dent Repair om de aan haar ter beschikking gestelde goederen van de opdrachtgever, onder zich te houden. Dent Repair heeft desgevallend zelfs het recht om de goederen te verkopen, nadat de opdrachtgever aangetekend in gebreke werd gesteld en nalaat haar verbintenissen te voldoen binnen de 15 dagen. De opbrengst van de verkoop zal integraal toekomen aan Dent Repair, teneinde de geleden schade te vergoeden (bv. openstaande facturen, opslagkosten, …).
  5. Door Dent Repair aan opdrachtgever verstrekte informatie en/of adviezen zijn vrijblijvend. Aan de informatie en/of adviezen kunnen geen rechten worden ontleend.
  6. De door Dent Repair meegedeelde uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief.
  7. De overeenkomst wordt aangegaan voor een welomschreven werk, tenzij de partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Overeenkomsten die zouden gesloten worden met opeenvolgende prestaties, bvb. Periodieke service- en onderhoudsovereenkomsten worden steeds gesloten voor onbepaalde duur.
  8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig, mondeling of schriftelijk (b.v.b. email) en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. Indien de partijen overeenkomen om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen wordt het indicatieve tijdstip van voltooiing van de uitvoering op overeenkomstige en redelijke wijze verlengd. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Dent Repair de opdrachtgever hierover mondeling of schriftelijk van tevoren inlichten. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal Dent Repair daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft. In ieder geval worden evt. meerwerken bewezen door hun loutere uitvoering en worden deze nooit geacht inbegrepen te zijn in de initiële offerte/ prijszetting, en zullen zij afgerekend worden aan het uurtarief van Dent Repair.
 4. OPZEGGING
  1. In geval van opzegging van de overeenkomst door de opdrachtgever zal deze sowieso betaling van alle reeds door Dent Repair geleverde prestaties/ uitgevoerde werken verschuldigd zijn, aangevuld met een opzegvergoeding welke forfaitair wordt bepaald op 30 % van de voorafgaandelijk overeengekomen of geraamde prijs ex. BTW. Dent Repair behoudt zich daarbij evenwel het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien daartoe aanleiding bestaat.
 5. AANVAARDING/AANSPRAKELIJKHEID
  1. Zichtbare gebreken worden geacht aanvaard te zijn indien de opdrachtgever niet binnen de 5 dagen na in ontvangst name van het herstelde product/ goed klachten heeft gesteld per aangetekend schrijven. Klachten ingediend na het verstrijken van deze termijn worden niet door Dent Repair aanvaard. De aanneming wordt in zulk geval geacht definitief aanvaard te zijn.
  2. Voor verborgen gebreken wordt er een garantietermijn van 6 maanden verleend. Vorderingen dienen binnen de 5 dagen na het ontdekken van het probleem per aangetekend schrijven gemeld te worden aan Dent Repair.
  3. Voor verborgen gebreken wordt er een garantietermijn van 6 maanden verleend. Vorderingen dienen binnen de 5 dagen na het ontdekken van het probleem per aangetekend schrijven gemeld te worden aan Dent Repair.
  4. De opdrachtgever kan ongeacht de termijn geen enkele vrijwaringsvordering uit hoofde van gebreken instellen wanneer hij het uitgevoerde werk heeft omgevormd en / of veranderd en /of het uitgevoerde werk zelf heeft hersteld of heeft laten herstellen door een derde, dit alles zonder de voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van Dent Repair.
  5. In geval van gegrondheid van de klacht wegens zichtbare of verborgen gebreken aan het uitgevoerde werk kan de opdrachtgever slechts aanspraak maken op het herstel in natura of vervanging daarvan door Dent Repair en naar keuze van Dent Repair, met uitsluiting van welke andere remedie, zoals bijvoorbeeld terugname, (gedeeltelijke) terugbetaling, schadevergoeding, … ook. Gegronde klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de opdrachtgever niet op.
  6. Dent Repair sluit elke aansprakelijkheid uit voor het verlies van gegevens tijdens en/of ten gevolge een herstelling. Dent Repair niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de opdrachtgever die zich in of aan het voertuig/ goed bevinden, zoals lading, inventaris, boorddoccumenten, apparaten en schriftelijke bescheiden en waardepapieren. De wagens dienen leeg en gereinigd bij Dent Repair te worden afgeleverd.